Slide
32

นาย ศุภสรร ด้วงชนะ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
33

นาย วรกร วีราพัชร์

ประธานคณะกรรมการบริหาร
34

ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี

กรรมการ
35

ดร. ณัฐพงษ์ รอบคอบ

กรรมการ
36

คุณ ศรกวี ปูรณโชติ

กรรมการ
37

ดร. พีระพงษ์ ไพรินทร์

กรรมการ
38

นาย วิทยา พรพัชรพงศ์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี